AVG


Trimsalon Beautify en de AVG

 Op 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in.

 

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe (EU-)privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige (NL-)privacywetgeving (Wbp) vervangt. Privacyrechten van klanten of gebruikers worden er mee versterkt en uitgebreid.

 

De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

 

De AVG is alleen van toepassing op natuurlijke personen en rechtspersonen.

l Natuurlijke personen
Natuurlijke personen, oftewel mensen, hebben vanzelfsprekend rechten en plichten en kunnen zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen.

l Rechtspersoon
Voor entiteiten of organisaties is er een juridische constructie vereist, waardoor ook zij zelfstandig aan het rechtsverkeer kunnen deelnemen. Deze juridische constructie wordt een rechtspersoon genoemd. Groepen van mensen, organisaties en instellingen kunnen, wanneer zij als rechtspersoon zijn opgericht, als volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer optreden. Een rechtspersoon kan dus net zoals een natuurlijk persoon schulden en bezittingen hebben, contracten sluiten, rechtszaken aanspannen en aangeklaagd worden.

 

Uw huisdier is geen natuurlijk persoon of rechtspersoon en valt derhalve niet onder de AVG.

 

Krijgt Trimsalon Beautify, maar ook U als klant van Trimsalon Beautify, te maken met de AVG?

Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU.

Vrijwel alle ondernemers krijgen ermee te maken, dus ook zzp'ers en klein mkb.


Door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of personeelsinformatie.


Door de AVG heeft Trimsalon Beautify een verantwoordingsplicht aan u als klant betreffende uw persoonsgegevens.

Wij moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

En wij moeten kunnen bewijzen dat wij geldige toestemming hebben gekregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


Hoe gaat Trimsalon Beautify deze AVG wetgeving toepassen?

Deze verantwoordingsplicht wordt door Trimsalon Beautify uitgevoerd middels een eigen privacyverklaring, verwijzingen naar privacybeleid van onze gegevensbewerkers en middels schriftelijke verklaringen van de klanten waarin zij toestemming verlenen aan Trimsalon Beautify voor de noodzakelijke verwerking van hun persoonsgegevens conform onze eigen privacyverklaring.


Trimsalon Beautify beoogt om zo minimaal mogelijk persoonsgegevens van haar klanten op te slaan en/of te verwerken.

Alleen echt noodzakelijke persoonsgegevens ten behoeve van de bedrijfsvoering, de financiële administratie, verzekeringstechnische en (fiscaal)wettelijke aspecten, zullen aan u worden gevraagd en na uw schriftelijke toestemming door Trimsalon Beautify worden opgeslagen en verwerkt.


Indien U geen toestemming aan Trimsalon Beautify verleend voor het opslaan en verwerken van uw essentiële persoonsgegevens, zijn wij genoodzaakt u niet (meer) als klant te accepteren, aangezien hierdoor onze bedrijfsvoering niet uitvoerbaar wordt.


Wij als bedrijf zijn gehouden aan de uitvoering van deze Europese regelgeving.

Bij het niet naleven van deze regelgeving bestaat de kans dat er boetes aan het bedrijf worden opgelegd.


U kunt hierbij denken aan uw voor- en/of achternaam, telefoonnummer(s), woonplaats en indien mogelijk uw e-mailadres indien u hierover beschikt.


Dit uiteraard voor wat betreft uw naam voor het onderlinge persoonlijke contact en de registratie van behandelingsafspraken van uw huisdier.


Uw telefoonnummer(s) heeft betrekking om uw bereikbaarheid indien de behandeling van uw huisdier is voltooid dan wel uitloopt in tijd of indien er een behandelingsafspraak onverhoopt vervalt. Het verstrekken van uw e-mailadres (indien voorhanden) is geen


Uw locatie (woonplaats) wordt mogelijk door ons gebruikt voor het bepalen van de eventuele mogelijkheid om iemand die in de nabije omgeving woonachtig is, op een vervroegd behandelingstijdstip te kunnen behandelen.


Ook van uw huisdier wordt door ons enkele relevante gegevens voor de behandeling gevraagd.


Al deze door ons benodigde persoonsgegevens en huisdiergegevens worden door ons middels een Klantenformulier aan u gevraagd.


Tevens wordt op dit Klantformulier uw schriftelijke toestemming gevraagd om uw persoonsgegevens en de gegevens van uw huisdier op te slaan in ons bedrijfsvoeringssysteem conform de nieuwe Europese privacy regelgeving (AVG).


Inzage in onze eigen privacy-verklaring, de Nederlandstalige versie van de AVG en de documentatie over het privacy-beleid van onze (externe) gegevensverwerkers is mogelijk door het klikken op de onderstaande tekstregels, waardoor u automatisch naar de betreffende documentatie wordt geleid.


(1) Nederlandstalige versie AVG (Europese regelgeving)

(2) Privacyverklaring Trimsalon Beautify

(3) privacyverklaring Siel B.V. (administratieve en financiële bedrijfsvoering)

(4) privacybeleid WIX.com (website hosting)

(5) privacybeleid Strato AG (domeinregistratie)

(6) privacybeleid Facebook (promotie en informatieverstrekking)


Naast het verlenen van uw schriftelijke toestemming aangaande de AVG, wordt op het Klantformulier uw schriftelijke toestemming gevraagd om eventueel noodzakelijk

spoedeisende medische hulp aan uw huisdier te (doen) laten verlenen door uw reguliere dierenarts, dan wel een dierenarts van Dierenkliniek Westervoort-Duiven.


Als laatste wordt op het Klantformulier uw schriftelijke toestemming gevraagd om foto's en/of video's van uw huisdier te mogen maken en dit beeldmateriaal te mogen publiceren op de website  en/of de Facebook-pagina van Trimsalon Beautify.


Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp en zien u en uw huisdier graag terug bij de eerstvolgende of de eerste trimbehandeling en verzoeken u dan op dat moment het Klantformulier in te vullen en te ondertekenen.