Privacy verklaring


 

1.    Trimsalon Beautify, gevestigd aan Lionderstuk 5, 6932 LP Westervoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2.    De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

(1) Trimsalon Beautify (eenmanszaak)

(2) handelsnaam: Trimsalon Beautify

(3) kvk-nummer: 66332060

(4) btw-nummer: NL002361214B04

(5) vestigingsadres: Lionderstuk 5, 6932 LP Westervoort

(6) telefoonnummer: (+31) 06 – 17 01 15 39

(7) e-mailadres: trimsalon.beautify@gmail.com

(8) verwerkingsverantwoordelijke; S.G.C. de Jonge

 

3.    Trimsalon Beautify verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

4.    Door Trimsalon Beautify worden alleen de hierna volgende persoonsgegevens van klanten verwerkt/gebruikt:

(1) aanhef* (en/of voornaam, indien door u verstrekt);

(2) achternaam*;

(3) woonplaats*;

(4) telefoonnummer* (vast- en/of mobiel telefoonnummer);

(5) e-mailadres (indien door u verstrekt);

 

*) Minimaal vereiste persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering.

 

5.    Daarnaast worden door Trimsalon Beautify de navolgende gegevens van uw huisdier verwerkt/gebruikt:

(1) naam huisdier*;

(2) ras c.q. kruising huisdier*;

(3) vachtkleur huisdier*;

(4) geboortedatum huisdier*;

(5) geslacht huisdier*;

(6) castratie status huisdier*;

(7) eventueel medische problemen huisdier*;

(8) naam en telefoonnummer van uw reguliere dierenarts*;

(9) (bijzonder) gedrag huisdier*;

(10)       afbeeldingen huisdier;

 

*) Minimaal vereiste persoonsgegevens voor de trimbehandeling/bedrijfsvoering.

 

6.    De gegevensverwerking van uw huisdier heeft alleen betrekking op de behandeling van uw huisdier door Trimsalon Beautify.

 

7.    Door Trimsalon Beautify worden alleen de hierna volgende (rechts-) persoonsgegevens van leveranciers verwerkt/gebruikt:

(1) volledige juridische en/of handelsnaam leverancier conform handelsregister Kamer van Koophandel*;

(2) contactpersoon leverancier;

(3) volledige vestigingsadres leverancier*;

(4) telefoonnummer leverancier*;

(5) e-mailadres leverancier*;

(6) btw-nummer leverancier*;

(7) kvk-nummer leverancier*;

(8) iban-nummer leverancier*;

(9) website leverancier;

 

*) Minimaal vereiste (rechts-)persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering en financiële verantwoording.

 

8.    Trimsalon Beautify neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trimsalon Beautify) tussen zit.

 

9.    De enigste besluitvorming die plaatsvindt op basis van de persoonsgegevens is op basis van de woonplaats van de klant.

Bij eventuele doorverwijzing naar een andere trimsalon (door drukte, vakantie of ras-specialisme) of eventuele vrijkomende behandelingstijdvakken zal besluitvorming doorgaans op basis van de woonplaats van de klant geschieden.

 

10. Binnen Trimsalon Beautify wordt gebruik gemaakt van een drietal programma's/ gegevensverwerkers.

(1) het (online) financieel-administratief programma Acumulus van Siel BV;

(2) de website van Trimsalon Beautify via Strato.nl website hosting;

(3) de domeinnaam van Trimsalon Beautify via Strato AG;

(4) de FaceBook pagina van Trimsalon Beauty;

 

11. Het programma Acumulus wordt door Trimsalon Beautify gebruikt voor:

(1) relatiebeheer (klanten, leveranciers en overige relaties);

(2) boekhouding;

(3) afsprakenbeheer;

 

12. De website en domeinnaam van Trimsalon Beautify wordt gebruikt voor:

(1) informatieverstrekking;

(2) relatiecontacten (contactformulier);

(3) promotie;

 

13. De FaceBook pagina van Trimsalon Beautify wordt gebruikt voor:

(1) informatieverstrekking;

(2) relatiecontacten (contactformulier);

(3) promotie;

 

14. Trimsalon Beautify verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

15. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien mogelijk een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

(1) privacyverklaring Siel B.V. (administratieve en financiële bedrijfsvoering)

(2) privacybeleid Strato.nl (website hosting)

(3) privacybeleid Strato AG (domeinregistratie)

(4) privacybeleid Facebook (promotie en informatieverstrekking)

 

16. Trimsalon Beautify maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

 

17. Trimsalon Beautify blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen via bovenstaande bedrijven.

 

18. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen zoals omschreven in de AVG.

 

19. Ook heeft onze website en/of dienst niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

20. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail Trimsalon Beautify, dan verwijderen wij deze informatie.

 

21. Trimsalon Beautify bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

22. Persoonsgegevens betreffende klanten worden na het definitief verbreken van de klantrelatie, gedurende het lopende boekjaar en het daaropvolgende boekjaar bewaard.

 

23. Persoonsgegevens betreffende leveranciers worden conform belastingwetgeving gedurende 7 jaren bewaard (fiscale bewaarplicht) na afsluiting van het betreffende boekjaar. Deze persoonsgegevens worden zowel op papier als ook digitaal bewaard.

 

24. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

 

25. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon Beautify en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

26. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

27. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail Trimsalon Beautify.

 

28. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

 

29. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

30. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Na de afhandeling van het verzoek zal de kopie van het identiteitsbewijs worden vernietigd.

 

31. Trimsalon Beautify wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link Autoriteit Persoonsgegevens

 

32. Trimsalon Beautify neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail Trimsalon Beautify.

  

Trimsalon Beautify